اخرا-آنالیز پودر میکرونیزه

آنالیز اخرا
LAB.NO
172
173
FIELD NO
1
2
Formula
Conc.%
Conc.%
L.O.I.
1.58
2.86
Na2O
0.25
0.59